GDPR

GDPR: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů / REGULATION OF PERSONAL DATA / VERORDNUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN :

Sdělení ke splnění informační povinnosti GDPR / Notification to comply with the GDPR information obligation / Mitteilung zur Erfüllung der DSGVO-Informationspflicht

Ing. Roman Budík provozovatel Apartmánu Romantika, IČO: 66065518, provozovna se sídlem Vyšehrad 59, 381 01, Český Krumlov („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dalšími právními předpisy. Více informací – viz níže.

Ing. Roman Budík, Owner of Apartment Romantika, ID: 66065518, registered office at Vyšehrad 59, 381 01, Český Krumlov („Administrator“) processes personal data in accordance with the EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016, the General Privacy Policy („GDPR“) and with other relevant legislation of the Czech Republic. Please find more info in the bellow text – please scroll down to find the English version.

Ing. Roman Budík, Inhaber von Apartment Romantika, ID: 66065518, Sitz in Vyšehrad 59, 381 01, Český Krumlov („Administrator“) verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 , die Allgemeine Datenschutzrichtlinie („DSGVO“) und mit anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Text – bitte scrollen Sie nach unten, um die englische Version zu finden.

****

ČESKY

Za účelem poskytnutí ubytování za úplatu v Apartmánu Romantika, se shromažďování osobních údajů hostů („Subjektu údajů“) a jejich archivace navíc řídí:

 1. Jak u tuzemských hostů, tak u cizinců vychází povinnost ubytovatele zpracovávat jejich osobní údaje ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
 2. Pobyt cizinců na území České republiky je regulován podle § 101 zákona č. 326/1999 Sb.
 3. Pravidla identifikace tuzemských hostů a cizinců reguluje i § 2326 – 2331 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012  Sb.).

Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má Subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Níže uvedené osobní údaje je možné zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů jako údaje nezbytné pro plnění smlouvy o ubytování a také s ohledem na ochranu práv ubytovatele. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.

Na základě platných zákonů a předpisů a za účelem splnění těchto zákonných povinností vede „Správce“ evidenční knihu, která je pro účely kontroly  oprávněných orgánů (např. policií podle § 101 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.) archivována v písemné podobě.

Do evidenční knihy se v případě cizinců zapisuje:

            – dobu ubytování:  datum příjezdu, datum odjezdu

            – jméno a příjmení,

            – adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště

            – datum narození

            – číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

            – státní občanství

            – číslo víza

            – účel pobytu (rekreace, léčení, služební cesta)

V případě občanů s českou národností i u občanů s cizí národností je ubytovatel podle § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje:

            – dobu ubytování:  datum příjezdu, datum odjezdu

            – jméno a příjmení,

            – adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště

            – číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

            – účel pobytu (rekreace, léčení, služební cesta)

Identifikace objednatele služby – fyzické osoby je však nezbytná i pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování podle §§ 2326 – 2331 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012  Sb.). A k identifikaci s přihlédnutím k dikci § 3019 Občanského zákoníku v tomto případě Správce shromažďuje údaje v rozsahu:

            – jméno a příjmení,

            – adresa místa trvalého pobytu

            – a datum narození.

Zápisy do evidenční knihy jsou vedeny přehledně a srozumitelně a jsou uspořádány chronologicky. Subjekt údajů stvrzuje Správci svým podpisem správnost uváděných údajů. K evidenční knize nemají přístup neoprávněné osoby. Při poskytnutí ubytování je ubytovatel nadále povinen dle zákona uchovávat osobní údaje svých hostů – Subjektů údajů – evidenční knihu – po dobu 6 let, v případě daňových náležitostí (například údajů na faktuře) až 10 let.

Správce vždy musí dodržet informační povinnost vůči subjektu údajů, kterou má podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů = zájemce o ubytování prostřednictvím webu „www.apartman-ceskykrumlov.com“ či jiných on-line portálů zároveň uvádí při poptávce ubytování či při rezervaci i svou kontaktní e-mailovou adresu a telefon. Apartmán Romantika využívá tyto informace svých klientů pouze pro sdělení týkající se poskytnuté služby (ubytování) či na ni navazující komunikaci.

V případě rezervace prostřednictvím on-line serverů typu Booking.com uvádí Subjekt údajů i údaje své kreditní karty, které Správce po dobu nezbytně nutnou využívá za účelem rezervace – garance platby finančního obnosu na účtu subjektu údajů. Údaje o kreditních kartách však dlouhodobě Apartmán Romantika nearchivuje.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovávány za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři).

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně osobně nebo prostřednictvím k tomu pověřených osob (Ing. Jana Budíková, spolumajitelka nemovitosti).

Sběr a archivace výše uvedených osobní údaje akceptuje zásady minimalizace údajů. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Informace o ochraně osobních údajů splňujících informační povinnost GDPR jsou dostupné na webových stránkách „www.apartman-ceskykrumlov.com“.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce a místo zpracování osobních údajů:

 • Ing. Roman Budík
 • APARTMÁN ROMANTIKA
 • Vyšehrad 59, 38101 Český Krumlov
 • www.apartman-ceskykrumlov.com, info@apartman-ceskykrumlov.com
 • Tel.: +420 601 33 88 44

ENGLISH

In order to provide accommodation for a fee in the Apartment Romantika, the collection of personal data of the guests (the „data subject“) and their archiving is subject to the following:     

 1. Both domestic guests and foreigners are obliged to process their personal data from Act No. 565/1990 Coll., On Local Fees (hereinafter the Local Fees Act)     
 2. The stay of foreigners in the territory of the Czech Republic is regulated pursuant to Section 101 of Act No. 326/1999 Coll.     
 3. Rules on the identification of domestic guests and foreigners are also regulated by Sections 2326 – 2331 of the Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.).

The provision of personal data for the purpose of accommodation is a statutory requirement or a requirement to be entered in the contract and the Data Entity has the obligation to provide personal data in accordance with Article 6 (1) (c) the General Regulation (GDPR), ie the processing necessary to fulfill the legal obligation to which the manager is subject.

The following personal data may be processed without the consent of the data subject as necessary for the performance of an accommodation contract and also with regard to the protection of the rights of the property provider. In the case of failure to provide these data, it is not possible to accommodate the data subject or to write the accommodation agreement. On the basis of applicable laws and regulations, and in order to fulfill these statutory obligations, the „Administrator“ maintains a register book which is archived in written form for the purpose of inspection of authorized authorities (eg by the police pursuant to Section 101, paragraph 2 of Act No. 326/1999 Coll.) .

The following is recorded in the record book for foreigners:             

 • date of arrival: date of arrival, date of departure             
 • name and surname,             
 • address of permanent residence or permanent residence             
 • birthdate             
 • the identity card or travel document number             
 • citizenship             
 • visa number             
 • purpose of stay (recreation, healing, business trip)

In the case of citizens of Czech nationality and citizens of foreign nationality, the landlord is obliged, in accordance with Section 3 (4) of the Local Taxation Act, to keep in writing a register book, in which he writes:             

 • date of arrival: date of arrival, date of departure             
 • name and surname,             
 • address of permanent residence or permanent residence             
 • the identity card or travel document number             
 • purpose of stay (recreation, healing, business trip)

However, the identification of the customer of the service – citizens – is also necessary for concluding and fulfilling the accommodation agreement pursuant to Sections 2326 – 2331 of the Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.).

And for identification, taking into account the diction of Section 3019 of the Civil Code, in this case the Administrator collects data in the extent of:             

 • name and surname,             
 • address of permanent residence             
 • and date of birth.
Entries to the Book of Records are kept clear and comprehensible and chronologically arranged. The data subject confirms to the Administrator by his signature the correctness of the data provided. No unauthorized persons have access to the record book.
When providing the accommodation, the landlord is still obliged to keep personal data of his guests – Data subjects – Book of Records – for 6 years, in the case of tax items (such as invoice data) up to 10 years.
The administrator must always observe the information obligation to the data subject, which he / she has pursuant to Section 11 (1) and (2) of the Personal Data Protection Act.
Data subjects = applicants for accommodation through the website „www.apartman-ceskykrumlov.com“ or other online portals also indicate their contact e-mail address and telephone number when requesting accommodation or booking. Apartment Romantika uses this information for its clients only for the communication concerning the provided service (accommodation) or the follow-up communication. In the case of booking through online on-line servers, the Data Entity also lists the details of its credit card that the Administrator uses for the period necessary for the purpose of reservation – a guarantee of payment of the financial amount on the data subject’s account. Credit card details, however, do not archive the Romantic Apartment.
Personal data to the extent of the name, surname, date of arrival, date of departure, address of permanent residence, date of birth, identity card number, travel document number, citizenship, visa number and purpose of stay may be made available by the Administrator to state or local authorities in accordance with the above-cited laws.
Personal data to the extent of the name, surname, date of arrival, date of departure, address of domicile, purpose of residence, number of occasional passport or passport may be processed in order to fulfill the duty of the Administrator imposed by Act No. 565/1990 Coll. , on Local Fees, as amended.
Personal data to the extent of the name, surname, date of arrival, date of departure, address of permanent residence, date of birth, number of travel document (passport), citizenship, visa number and purpose of stay may be processed in order to fulfill the duties of the Administrator pursuant to Act no. 326/1999 Coll., On the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic and on Amendments to Certain Acts, as amended.
Personal data in the scope of the name, surname, date of arrival, date of departure, address of permanent residence, and date of birth may be made available to entities for which the Administrator will exercise his contractual rights (in particular courts, notaries).
The administrator processes data obtained in particular from the data subject as well as data obtained from third parties (such as online portals, etc.) who are authorized to share the data with the Administrator when the data controller handles data provided by third parties only to the extent necessary for the performance of contracts or statutory obligations in the sense below. Personal Data will be handled by the Administrator manually and automated in person or through authorized persons (Jana Budíková, co-owner of real estate).
The collection and archiving of the above personal data is subject to data minimization policies of GDPR law. The data subject has the right to access his / her personal data processed by the Administrator, the right to rectify or erase it, or to restrict the processing, and the right to object to the processing. The Data Entity also has the right to withdraw its consent to the processing of personal data when the data is processed by the trustee on the basis of such consent. The administrator does not intend to provide personal data to third countries.
Information on the protection of personal data fulfilling the GDPR information obligation is available on the website „www.apartman-ceskykrumlov.com“.
If the data subject considers that unauthorized processing of his or her personal data is involved, he or she may address a complaint to the supervisory authority, which is the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz) for the territory of the Czech Republic.

DEUTSCH

Um eine Unterkunft im Apartment Romantika gegen Entgelt bereitzustellen, unterliegt die Erhebung personenbezogener Daten der Gäste (der „Datensubjekt“) und deren Archivierung folgenden Bestimmungen:     

 1. Sowohl inländische Gäste als auch Ausländer sind verpflichtet, ihre persönlichen Daten aus dem Gesetz Nr. 565/1990 Slg., Über örtliche Gebühren (im Folgenden das örtliche Gebührengesetz) zu verarbeiten.     
 2. Der Aufenthalt von Ausländern auf dem Gebiet der Tschechischen Republik ist gemäß § 101 des Gesetzes Nr. 326/1999 Slg. Geregelt.     
 3. Die Vorschriften über die Identifizierung von inländischen Gästen und Ausländern sind auch in den §§ 2326 – 2331 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Gesetz Nr. 89/2012 Slg.) Geregelt.

Die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Zweck der Unterbringung ist eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Pflicht, die in den Vertrag aufgenommen werden muss, und die Dateneinheit ist verpflichtet, personenbezogene Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Allgemeinen Verordnung (DSGVO) zu übermitteln ), dh die Verarbeitung, die zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung des Managers erforderlich ist. Die folgenden personenbezogenen Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung eines Beherbergungsvertrages und auch zum Schutz der Rechte des Anbieters erforderlich ist. Im Falle, dass diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, ist es nicht möglich, die betroffene Person aufzunehmen oder den Aufenthaltsvertrag zu erstellen. Auf Grund der geltenden Gesetze und Vorschriften und zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten unterhält der „Verwalter“ ein Registerbuch, das zum Zwecke der Einsichtnahme von ermächtigten Behörden schriftlich archiviert wird (zB durch die Polizei nach § 101, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 326/1999 Slg.).

Folgendes ist im Ausländerbuch verzeichnet:     

 • Datum der Ankunft: Datum der Ankunft, Datum der Abreise     
 • Name und Nachname,     
 • Adresse des ständigen Wohnsitzes oder ständigen Wohnsitzes     
 • Geburtsdatum     
 • die Personalausweis- oder Reisedokumentnummer     
 • Staatsbürgerschaft     
 • Visumnummer     
 • Zweck des Aufenthalts (Erholung, Heilung, Geschäftsreise)

Bei Bürgern tschechischer Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Vermieter verpflichtet, gemäß § 3 Abs. 4 des Gesetzes über die lokale Besteuerung ein Registerbuch zu führen, in dem er schreibt:     

 • Datum der Ankunft: Datum der Ankunft, Datum der Abreise     
 • Name und Nachname,     
 • Adresse des ständigen Wohnsitzes oder ständigen Wohnsitzes     
 • die Personalausweis- oder Reisedokumentnummer     
 • Zweck des Aufenthalts (Erholung, Heilung, Geschäftsreise)

Die Identifizierung des Kunden der Dienstleistung – Bürger – ist jedoch auch notwendig für den Abschluss und die Erfüllung des Beherbergungsvertrages gemäß §§ 2326 – 2331 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Gesetz Nr. 89/2012 Slg.). Und zur Identifizierung, unter Berücksichtigung der Diktion von § 3019 des Zivilgesetzbuches, in diesem Fall sammelt der Administrator Daten in dem Umfang von:     

 • Name und Nachname,     
 • Adresse des ständigen Wohnsitzes     
 • und Geburtsdatum.

Einträge ins Buch der Rekorde sind übersichtlich und chronologisch geordnet. Der Betroffene bestätigt dem Administrator durch seine Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. Unbefugte Personen haben keinen Zugriff auf das Buch.   Bei der Bereitstellung der Unterkunft ist der Vermieter weiterhin verpflichtet, personenbezogene Daten seiner Gäste – Datensubjekte – Buch der Rekorde – für 6 Jahre, bei Steuerangelegenheiten (wie Rechnungsdaten) bis zu 10 Jahren zu speichern.   Der Administrator muss die Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person, die er gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des Datenschutzgesetzes hat, stets beachten.  

Datensubjekte = Bewerber für die Unterkunft über die Website „www.apartman-ceskykrumlov.com“ oder andere Online-Portale geben auch ihre Kontakt-E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei der Beantragung der Unterkunft oder Buchung an. Apartment Romantika nutzt diese Informationen für seine Kunden nur für die Kommunikation in Bezug auf die zur Verfügung gestellte Dienstleistung (Unterkunft) oder die anschließende Kommunikation. Im Falle einer Buchung über Online-Online-Server listet die Dateneinheit auch die Details ihrer Kreditkarte auf, die der Administrator für den Zeitraum verwendet, der für die Reservierung erforderlich ist – eine Garantie für die Zahlung des finanziellen Betrags auf dem Konto der betroffenen Person . Kreditkarteninformationen archivieren das Romantic Apartment jedoch nicht.  

Personenbezogene Daten im Umfang des Vor – und Nachnamens, des Ankunftsdatums, des Abreisedatums, der Anschrift des ständigen Wohnsitzes, des Geburtsdatums, der Personalausweisnummer, der Reisedokumentennummer, der Staatsangehörigkeit, der Visumnummer und des Aufenthaltszwecks können von der Administrator an staatliche oder lokale Behörden in Übereinstimmung mit den oben genannten Gesetzen.  

Personenbezogene Daten im Umfang des Vornamens, des Familiennamens, des Ankunftsdatums, des Abreisedatums, der Adresse des Wohnsitzes, des Wohnortes, der Anzahl der gelegentlichen Reisepässe oder Reisepässe können zur Erfüllung der durch den Gesetz Nr. 565/1990 Sammlung , über lokale Gebühren, in der geänderten Fassung.  

Personenbezogene Daten im Umfang von Name, Vorname, Datum der Ankunft, Datum der Abreise, Adresse des ständigen Wohnsitzes, Geburtsdatum, Nummer des Reisedokuments (Reisepass), Staatsangehörigkeit, Visumnummer und Aufenthaltszweck können verarbeitet werden, um erfüllen die Pflichten des Administrators gemäß Gesetz Nr. 326/1999 Slg., Über den Aufenthalt von Ausländern in der Tschechischen Republik und über Änderungen bestimmter Gesetze, in der geänderten Fassung.  

Personenbezogene Daten im Bereich des Vornamens, des Familiennamens, des Ankunftsdatums, des Abreisedatums, der Anschrift des ständigen Wohnsitzes und des Geburtsdatums können Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, für die der Verwalter seine vertraglichen Rechte ausübt (insbesondere Gerichte, Notare).

Der Administrator verarbeitet Daten, die insbesondere von der betroffenen Person erhoben werden, sowie Daten von Dritten (z. B. Online-Portalen usw.), die berechtigt sind, die Daten mit dem Administrator zu teilen, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche nur von Dritten bereitgestellte Daten verarbeitet soweit dies für die Erfüllung von Verträgen oder gesetzlichen Verpflichtungen in dem Sinne erforderlich ist. Persönliche Daten werden vom Administrator manuell bearbeitet und entweder persönlich oder durch autorisierte Personen (Jana Budíková, Mitinhaberin von Immobilien) automatisiert.  

Die Sammlung und Archivierung der oben genannten personenbezogenen Daten unterliegt der Datenschutzrichtlinie der DSGVO. Die betroffene Person hat das Recht auf Zugang zu ihren persönlichen Daten, die vom Administrator verarbeitet wurden, auf das Recht, sie zu korrigieren oder zu löschen, oder auf die Verarbeitung und auf das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen. Die Dateneinheit hat auch das Recht, ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen, wenn die Daten vom Treuhänder auf der Grundlage einer solchen Zustimmung verarbeitet werden.

Der Administrator beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten an Drittstaaten weiterzugeben.  

Informationen über den Schutz personenbezogener Daten, die der DSGVO-Informationspflicht entsprechen, sind auf der Website „www.apartman-ceskykrumlov.com“ verfügbar.

Wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die unbefugte Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten betroffen ist, kann sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, dem Amt für den Schutz personenbezogener Daten (www.uoou.cz), für das tschechische Hoheitsgebiet einreichen Republik.  

 

Kontaktinformationen Administrator und Ort der Verarbeitung personenbezogener Daten:     

Ing. Roman Budík     

APARTMÁN ROMANTIKA     

Vyšehrad 59, 38101 Český Krumlov     

www.apartman-ceskykrumlov.com,

info@apartman-ceskykrumlov.com     

Tel .: +420 601 33 88 44